Ваш город:

Договор найма (аренды) жилищного помещения из фонда жилья для временного обитания

 

                                 ДОГОВІР

                найму житлового приміщення з фонду
                житла для тимчасового проживання

 

“__”__________ 20___ р.       ___________________________________
(населений пункт)

__________________________________________________________________
(найменування  підприємства  (організації)  з обслуговування
житлового фонду)

в особі керівника, _____________________________________________,
(прізвище, ім`я, по батькові)

що діє на підставі _______ (далі – наймодавець), з однієї сторони
і громадянин ____________________________________ (далі – наймач)
(прізвище, ім`я, по батькові)

з іншої сторони на підставі _____________________________________
(назва документа на право поселення)

(далі – сторони) уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору та зобов`язання сторін

1.1. Наймодавець надає наймачу і членам його сім`ї
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(прізвища, ім`я та по батькові членів сім`ї)

у тимчасове користування житло на строк до “___” ______ 20__ року
__________________________________________________________________
(одноквартирний будинок, ізольована квартира, частина
будинку чи кімната у комунальній квартири, житлове приміщення)
за адресою ______________________________________________________

загальною площею ________________ кв.м., що складається:
з _____ кімнат житловою площею ______кв.м., у тому числі:

кімната ______________ кв.м., кімната ______________ кв.м.,

кімната ______________ кв.м., кімната ______________ кв.м.,

кімната ______________ кв.м., кімната ______________ кв.м.;

кухні площею __________________ кв.м., обладнаної _______________
(загальна, окрема)                     (перелічити
__________________________________________________________________
обладнання, вказавши його стан – технічно не справне,
_________________________________________________________________,
потребує ремонту, заміни)

вбиральні (сполученої) площею _______ кв. м., обладнаної ________
__________________________________________________________________
(перелічити обладнання, вказавши його стан – технічно
_________________________________________________________________,
не справне, потребує ремонту, заміни)

ванної кімнати площею ______ кв.м., обладнаної __________________
__________________________________________________________________
(перелічити  обладнання,  вказавши  його  стан – технічно
__________________________________________________________________
не справне, потребує ремонту, заміни)

коридору площею _______ кв.м., передпокою площею ________ кв.м.,

лоджії площею _______ кв.м., балкону площею ______ кв.м.,

веранди площею _______ кв.м., комори площею ______ кв.м.,

антресоллю площею ____ кв.м., вбудованої шафи площею ____ кв.м.

Житлове приміщення обладнане: ___________________________________
(водопроводом (холодним, гарячим),
__________________________________________________________________
опаленням (центральним, індивідуальним, пічним), каналізацією,
__________________________________________________________________
сміттєпроводом, газопостачанням, електроосвітленням)

У квартирі є:
__________________________________________________________________
(телефон, радіотрансляційна мережа, телевізійна антена
__________________________________________________________________
коллективного користування)

1.2. Наймодавець зобов`язується:
1.2.1. Здійснювати  обслуговування   будинку,   забезпечувати
роботу технічного обладнання відповідно до вимог законодавства.
1.2.2. Забезпечувати надання комунальних послуг.
1.2.3. Своєчасно  проводити  підготовку  житлового  будинку і
його  технічного  обладнання  до  експлуатації  в  осінньо-зимовий
період.
1.2.4. Доводити  до  відома  наймача  встановлені  тарифи  на
житлово-комунальні послуги та розміри щомісячних платежів за них.

1.3. Наймач зобов`язується:
1.3.1. Використовувати житло за призначенням.
1.3.2. Дотримуватись    Правил    користування   приміщеннями
житлових  будинків  і  прибудинковими  територіями,  затверджнених
постановою Кабінету   Міністрів   України   від   08.10.92  N  572
(далі  -  Правила),  своєчасно  вживати  заходів  до
усунення виявлених у квартирі несправностей.
Не допускати самовільного перепланування квартир,  руйнування
конструкцій будинку,  заміни та перестановки технічного обладнання
в квартирі.
Забезпечувати цілісність пломб приладів обліку води, тепла та
газу, не допускати самовільного втручання в роботу цих приладів.
1.3.3. У  встановлені  терміни  своєчасно  вносити  плату  за
використання  житла,  комунальні   та   інші   послуги,   економно
використовувати воду, газ, електричну і теплову енергію.
1.3.4. Дотримуватися  правил  пожежної  безпеки   та   Правил
безпеки   систем   газопостачання  України,  затверджених  наказом
Держнаглядохоронпраці України від 01.10.97 N 254 та
зареєстрованих у Мін`юсті України 15.05.98 за N 318/2758.
1.3.5. Допускати  у  квартиру  (приватний  будинок)  та  інші
займані  наймачем  приміщення  працівників  виконавця  послуг  або
підприємств водо-,  теплопостачання і водовідведення при наявності
у них відповідних посвідчень, згідно з Правилами надання населенню
послуг з водо-,  теплопостачання і  водовідведення,  затвердженими
постановою Кабінету   Міністрів   України   від  30.12.97  N  1497
зі змінами і доповненнями.
1.3.6. При  виїзді  разом з членами сім`ї з житла звільнити і
здати його наймодавцю в належному технічному і санітарному стані.
1.3.7. Відшкодовувати  збитки,  завдані  житловому приміщенню
або майну інших мешканців будинку ним або членами його сім`ї.

2. Права сторін

2.1. Наймодавець має право:
2.1.1. Вимагати від наймача дотримання Правил ( 572-92-п ) та
своєчасного внесення ним плати за житлово-комунальні послуги.
2.1.2. У  разі  відмови  наймача  від звільнення приміщення у
встановлений термін ініціювати його виселення за рішенням суду.
2.1.3. Уживати  необхідних  заходів для відселення наймача та
членів його сім`ї,  якщо  будинок  (житлове  приміщення)  загрожує
обвалом,   відповідно   до   статей  112,  113  Житлового  кодексу
Української РСР ( 5464-10 ).

2.2. Наймач має право:
2.2.1. Вимагати  від  наймодавця  згідно із законодавством та
цим договором виконання покладених на нього обов`язків.

3. Відповідальність сторін

3.1. Наймодавець  відшкодовує  наймачу  матеріальні   збитки,
завдані    невиконанням   обов`язків,   передбачених   у   пунктах
1.2.1-1.2.4 цього договору, згідно із законодавством.

3.2. Наймодавець,  наймач та члени його  сім`ї  за  порушення
умов    цього   договору   несуть   відповідальність   згідно   із
законодавством.

4. Інші умови

4.1. Цей договір може бути розірвано з  ініціативи  будь-якої
сторони    за   наявності   умов   і   в   порядку,   передбачених
законодавством.

4.2. Спори та розбіжності,  що можуть виникати між  сторонами
під  час виконання умов договору,  якщо вони не будуть вирішені за
згодою сторін, вирішуються в судовому порядку.

4.3. Наймач не має права надане житлове приміщення  з  фондів
житла  для  тимчасового  проживання  приватизувати,  обмінювати та
здійснювати поділ  цього  житлового  приміщення,  здавати  його  в
піднайм або вселяти в нього інших громадян.
Після закінчення встановленого терміну тимчасового проживання
наймач   зобов`язаний  звільнити  надане  житлове  приміщення  або
продовжити термін дії договору за згодою сторін.

4.4. Підставами для дострокового припинення права громадянина
на   користування   житловими  приміщеннями  з  фондів  житла  для
тимчасового  проживання  відповідно  до  статті  132-2   Житлового
кодексу Української РСР є:
надання громадянину  або  придбання  ним   іншого   житлового
приміщення;
підвищення доходів громадянина до рівня,  який дозволяє  йому
укласти договір найму іншого житлового приміщення;
порушення громадянином    правил    користування     житловим
приміщенням з фондів житла для тимчасового проживання;
приведення мешканцем житлового приміщення з фондів житла  для
тимчасового проживання у непридатність для його використання;
інші підстави, встановлені законом.

4.5. Цей договір складено в двох  примірниках,  один  з  яких
зберігається  у  наймодавця,  а  другий  -  у наймача.  Примірники
договору мають однакову юридичну силу.  Договір набирає чинності з
дня його підписання.

5. Юридична адреса та підписи сторін

Наймодавець                         Наймач
_______________________________    ______________________________
(посада)                 (прізвище, ім`я, по батькові)
_______________________________    ______________________________
(прізвище, ім`я, побатькові)           (місце реєстрації)
_______________________________    ______________________________
_______________________________    ______________________________
(паспортні дані: серія, номер,
_______________________________    ______________________________
(юридична адреса, телефон)             ким і коли видано)
_______________________________    ______________________________
_______________________________    ______________________________
_______________________________    ______________________________
(поточний рахунок)                     (телефон)
_______________________________    ______________________________
(код ЕДРПОУ)                             (підпис)

М.П.

 

Соглашение о предоставлении услуг