Ваш город:

Договор покупки-продажи недвижимого имущества и оборудования в кредит с рассрочкой платежа

                                          ДОГОВІР
                купівлі-продажу нерухомого майна та обладнання
                в кредит з розстроченням платежу

 

Місто ______________              “___” ____________ 20_ р.

__________________________________________________________________
(назва та місцезнаходження юридичної особи)

(далі – Продавець) в особі ______________________________________,
(посада, прізвище, ім`я, по батькові)
що діє на підставі рішення  вищого  органу  управління  споживчого
товариства,  споживспілки або уповноваженого ними органу від “___”
____________ 20_ р. N ___, з однієї сторони, та
__________________________________________________________________
(прізвище, ім`я, по батькові громадянина)
(далі – Покупець), з іншої сторони, уклали Договір купівлі-продажу
нерухомого майна та обладнання і кредит  з  розстроченням  платежу
(далі – Договір) про таке.

1. Предмет договору

1.1. Предметом договору є об`єкт нерухомості,  який розміщено
у віддаленому,  гірському та іншому населеному пункті з  кількістю
жителів  до  500  чол.,  та  обладнання,  необхідне для здійснення
підприємницької діяльності.

1.2. Продавець в порядку і на умовах, передбачених Договором,
зобов`язується передати   у   власність   Покупцю  нерухоме  майно
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(повна назва об`єкта нерухомого майна)
загальною площею ________________________________________________,
яке знаходиться за адресою:_______________________________________
_________________________________________________________________,
та обладнання ___________________________________________________,
(перелік)
(далі – майно),  а Покупець зобов`язується в порядку і на  умовах,
передбачених  Договором,  прийняти майно і сплатити договірну ціну
за нього частинами, в порядку, передбаченому Договором.

1.3. Договірна  ціна  майна,  визначеного у п.  1.2 Договору,
становить     _________     грн.,      в      т.      ч.      ПДВ,
_____________________________ гривень.
(цифрами та літерами)

1.4. Договірна  ціна  майна  щомісячно  коригується на рівень
інфляції,  визначений  Державним  комітетом  статистики   України.
Коригування   ціни   оформлюється   протоколом.   Відмова  Покупця
підписати протокол є підставою для розірвання договору,  а  раніше
сплачені кошти поверненню Покупцю не підлягають.

1.5. Право власності на майно переходить до Покупця з моменту
нотаріального посвідчення та державної реєстрації Договору.

1.6. В    момент    приймання-передачі     майна     Покупцем
(заставодавцем)   і   Продавцем   (заставодержателем)  складається
договір застави нерухомого майна та обладнання  (додаток),  яке  є
предметом договору і проводиться його нотаріальне посвідчення.

2. Порядок, строки і розміри платежів за майно

2.1. З   моменту   нотаріального   посвідчення  та  державної
реєстрації договору Покупець зобов`язаний внести рівними частинами
у   строки,  визначені  Договором  для  виплати  договірної  ціни,
загальну суму ___________________________________________________,
(сума цифрами та літерами)

в т. ч. ПДВ, _________________ гривень за майно, що визначене у п.

1.2 цього  Договору.  Оплата договірної ціни в повному обсязі
повинна бути здійснена до “___” ____________  20_  р.  Сплата  за
майно        здійснюється        щомісячно        не       пізніше
________________________________________ рівними
(число, місяць)
частинами від  договірної  ціни  у розмірі __________________ грн.
кожна частина.
ПДВ в    сумі   ______________________________________   грн.
сплачується    Покупцем    одноразово    до    підписання     акта
приймання-передачі.

2.2. Розрахунки  за  придбане  майно  здійснюються Покупцем у
безготівковій формі або готівкою.

3. Передача майна

3.1. Передача   майна   здійснюється   Продавцем   Покупцю  у
_______________ термін після нотаріального посвідчення і державної
реєстрації цього Договору.

3.2. Передача  майна  Продавцем  і  прийняття  майна Покупцем
посвідчуються актом прийому-передачі, який підписується сторонами.

4. Обов`язки покупця

4.1. Покупець зобов`язаний:
а) бути членом споживчого товариства;
б) укласти  з  Продавцем  договір  про   господарсько-правові
взаємовідносини  з  організації  торговельної  та іншої діяльності
(громадського харчування, заготівель, виробництва, платних послуг)
для   задоволення  потреб  у  товарах,  роботах,  послугах  членів
споживчих  товариств,  членів  їх  сімей,  інших   громадян,   які
проживають  у  віддалених,  гірських та інших населених пунктах із
кількістю жителів до 500  чоловік,  який  є  невід`ємною  частиною
Договору;
в) зареєструватися в органі державної реєстрації  як  суб`єкт
підприємницької  діяльності – фізична особа і не менше трьох років
здійснювати у ________________________________________________,
(назва населеного пункту)
у якому розміщено  майно,  що  є  предметом  Договору,  такі  види
діяльності _______________________________________________________
_________________________________________________________________;
(зазначити види діяльності)
г) в установленому цим Договором порядку та у визначений  цим
Договором термін сплатити договірну ціну за майно;
д) в установлений цим Договором термін прийняти майно;
е) застрахувати майно;
є) не відчужувати,  не передавати в заставу та в інший спосіб
розпоряджатися предметом договору до повної сплати договірної ціни
на умовах договору;
ж) забезпечити  схоронність  та  використовувати  за цільовим
призначенням предмет договору до повної сплати договірної ціни  на
умовах договору.

5. Обов`язки продавця

5.1. Продавець   зобов`язаний   передати   Покупцю   майно  в
установлений у Договорі термін.

6. Відповідальність сторін

6.1. У  випадку  порушення  своїх  зобов`язань  за  Договором
сторони    несуть   відповідальність,   визначену   Договором   та
законодавством України.

6.2. У разі невиконання або  неналежного  виконання  Договору
Покупцем Продавець має право вимагати від Покупця повернення майна
в повному обсязі і в такому самому стані,  в якому  воно  було  на
момент  продажу,  без  компенсації  раніше виплачених сум.  У разі
погіршення  якості   предмету   договору   Покупець   зобов`язаний
відшкодувати завдані збитки.

6.3. У  разі  порушення  терміну і порядку сплати вартості за
майно Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової
ставки НБУ від простроченої суми за кожний день прострочення.

6.4. У  разі відмови Продавця передати продане майно Покупець
має право відмовитися від договору купівлі-продажу.

7. Гарантії продавця

7.1. Продавець підтверджує,  що майно,  визначене  у  п.  1.2
Договору,   не   входить   до   переліку   об`єктів   неподільного
громадського  майна,  не  знаходиться  під  забороною  відчуження,
арештом,  не  є  предметом  застави  чи іншим засобом забезпечення
виконання зобов`язань перед будь-якими  фізичними  або  юридичними
особами  чи  державою,  а також не обтяжене будь-яким іншим чином,
передбаченим законодавством України.

8. Ризик випадкової загибелі майна

8.1. Ризик випадкової загибелі майна несе Покупець з  моменту
нотаріального посвідчення Договору.

9. Вирішення спорів

9.1. Усі  спори,  що пов`язані із Договором,  його укладенням
або  такі,  що  виникають  у  процесі  виконання  умов   Договору,
вирішуються  переговорами  між  Сторонами.  Якщо  спір  не можливо
вирішити переговорами,  він вирішується в судовому порядку у судах
загальної  юрисдикції за встановленою підвідомчістю та підсудністю
такого спору у порядку, визначеному законодавством України.

10. Зміни умов Договору та його розірвання

10.1. Зміни в Договір можуть бути внесені за взаємною  згодою
сторін, що оформляється додатковою угодою до Договору.

10.2. Зміни  та  доповнення,  додаткові  угоди  і  додатки до
Договору є його невід`ємною частиною і мають юридичну силу у разі,
якщо вони викладені у письмовій формі, підписані уповноваженими на
те представниками сторін та нотаріально посвідчені.

11. Витрати

11.1. Усі витрати, пов`язані з укладенням Договору, беруть на
себе Покупець та Продавець:
Покупець _____________ грн. витрат,
Продавець ____________ грн. витрат.

12. Додаткові умови

12.1. Договір  набуває  чинності з моменту його нотаріального
посвідчення та державної реєстрації в установленому законодавством
України  порядку  і  діє  до  повного  виконання  сторонами  своїх
зобов`язань за цим Договором.

12.2. Після  набуття   чинності   Договором   усі   попередні
переговори  за ним,  листування,  попередні угоди та протоколи про
наміри з питань,  що так чи інакше стосуються Договору,  втрачають
юридичну силу.

12.3. Усі правовідносини, що виникають у зв`язку з виконанням
умов Договору  і  не  врегульовані  ним,  регламентуються  нормами
законодавства України.

12.4. Продавець є платником податків на загальних підставах.

12.5. Договір   складений українською мовою на ___ сторінках,
у ___ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Місцезнаходження і реквізити сторін

ПРОДАВЕЦЬ: Споживче товариство   ПОКУПЕЦЬ: __________________
(спілка споживчих товариств)     ____________________________
______________________________          (прізвище, ім`я,
______________________________            по батькові)
(адреса)              Паспорт, серія ___ N _______
Ідентифікаційний код _______
Поточний рахунок _____________   Номер свідоцтва про
Ідентифікаційний код _________   державну реєстрацію ________

Керівник _____________________   Покупець: __________________
(підпис)                          (підпис)

М. П.                            М. П.

 

Соглашение о предоставлении услуг