Ваш город:

Постанова КМ України Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна

Постанова КМ України "Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна"

 від 4 жовтня 1995 р. N 786, Київ ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 699 ( 699-98-п ) від 18.05.98 N 1171 ( 1171-99-п ) від 29.06.99 N 75 ( 75-2000-п ) від 19.01.2000 N 1778 ( 1778-2000-п ) від 06.12.2000  N 158 ( 158-2001-п ) від 21.02.2001 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна (додається). 2. Фонду державного майна, Міністерству фінансів, Міністерству економіки проаналізувати наслідки практичного застосування цієї Методики і у разі потреби подати до 1 липня 1996 р. до Кабінету Міністрів України пропозиції про внесення до неї змін і доповнень. 3. Уповноважити Фонд державного майна давати роз'яснення з питань застосування цієї Методики. 4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1993 р. N 923 ( 923-93-п ) "Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна державних підприємств та організацій" (ЗП України, 1994 р., N 4,ст.73). 5. Ця постанова набуває чинності з 16 травня 1995 року. Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО Інд.25 ЗАТВЕРДЖЕНА постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 786 МЕТОДИКА розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна 1. Методику і порядок розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісного майнового комплексу державного підприємства, організації, їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці)* та окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства, організації, закріпленого за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил, інших військових формувань рухомого та нерухомого військового майна (за винятком озброєння, боєприпасів, бойової та спеціальної техніки), а також майна, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 75( 75-2000-п ) від 19.01.2000, N 158 ( 158-2001-п ) від21.02.2001 )_______________________ * Далі - цілісний майновий комплекс державного підприємства. 2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем. У разі коли орендодавцем цілісного майнового комплексу структурного підрозділу (філії, цеху, дільниці) державного підприємства, а також нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) є державне підприємство, організація, розмір орендної плати погоджується з органом, визначеним в абзаці другому статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (2269-12 ). ( Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 699 ( 699-98-п ) від 18.05.98, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 75 ( 75-2000-п ) від 19.01.2000 ) Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання. 3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов'язуються надавати орендарю державне підприємство, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно. ( Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ N 75 ( 75-2000-п ) від 19.01.2000 ) Витрати інвалідів, пов'язані з утриманням об'єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінпраці та Мінфіном. ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 699 ( 699-98-п ) від 18.05.98 ) 4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди. У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата. ( ункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 75 (75-2000-п ) від 19.01.2000 ) ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 699 (99-98-п ) від 18.05.98, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 75 ( 75-2000-п ) від 19.01.2000 ) 5. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси державних підприємств визначається за формулою: Опл = Вз х Сор.ц, де Опл - розмір річної орендної плати, грн. Вз - залишкова(за балансом, форма N 1) вартість орендованих основних засобів на час оцінки об'єкта оренди, грн.; Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств, визначена згідно з додатком 1. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати. (Пункт 5 в редакції Постанов КМ N 699 ( 699-98-п ) від 18.05.98, N 75 ( 75-2000-п ) від 19.01.2000 ) 6. ( Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 699 ( 699-98-п ) від 18.05.98 ) Для цілісного майнового комплексу державного підприємства, який передано в оренду до введення в дію Закону України "Про оренду державного майна", показники Пр, С, Вор, Взаг, ФС визначаються за календарний рік, що передував попередньому розрахунку орендної плати відповідно до чинної на той час Методики. 7. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менш як 5 відсотків вартості орендованого майна, а у разі коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва - не менш як 4 відсотки вартості орендованого майна. Орендодавець може здійснювати експертну оцінку майна, що передається в оренду. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 75 ( 75-2000-п ) від 19.01.2000, N 1778( 1778-2000-п ) від 06.12.2000 ) 8. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна бюджетними організаціями та інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування) розмір річної орендної плати визначається за формулою: Опл = Вп х Сор, де Вп - вартість орендованого майна, визначена експертним шляхом, грн.; Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком N 2. Експертна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати експертної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з експертної оцінки. Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою: Вп = Вб : Пб х Пп,де Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.; Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому(без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена експертним шляхом, грн.; Пп - площа орендованого приміщення, кв.м; Пб - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати. ( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 75 ( 75-2000-п ) від 19.01.2000 ) ( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 699 ( 699-98-п ) від 18.05.98, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 75 ( 75-2000-п ) від 19.01.2000 ) ( Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 75 ( 75-2000-п ) від 19.01.2000 ) 9. У разі коли розмір орендної плати за договорами оренди, укладеними після введення в дію Закону України "Про оренду державного майна", перевищує 5 відсотків вартості орендованого майна він приймається на рівні 5 відсотків від вартості цього майна. 10. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, а також інвалідами з метою використанняпід гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню. ( Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 699 ( 699-98-п ) від 18.05.98, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 75 ( 75-2000-п ) від 19.01.2000 ) 11. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло-і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 75 ( 75-2000-п ) від 19.01.2000 ) 12. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою: Опл Опл.міс. = ------ х Іп.р. х Ім, 12 Опл - річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.; Іп.р. - індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди нерухомого майна - з дати проведення експертної оцінки) до дати укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати; Ім - індекс інфляції за перший місяць оренди. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 699 ( 699-98-п ) від 18.05.98 ) 13. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць. 14. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі. У договорі оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства рекомендується встановлювати, що сплата ренднихплатежів має проводитися щоквартально в 5-денний термін від дати, встановленої для подання квартальних бухгалтерських звітів (балансів), а за IV квартал - в 10-денний термін від дати, встановленої для подання річного бухгалтерського звіту (балансу). 15. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установамбанку до настання терміну платежу. 16. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви. 17. У разі коли орендодавцем майна є Фонд державного майна, його регіональне відділення чи представництво, орендна плата спрямовується: за цілісні майнові комплекси державних підприємств - до державного бюджету; за нерухоме майно державних підприємств, організацій - 70 відсотків орендної плати до державного бюджету, 30 відсотків державному підприємству, організації, на балансі яких перебуває це майно; за майно, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації), -до державного бюджету. Якщо господарське товариство, створене у процесі приватизації (корпоратизації), утримує об'єкти житлового фонду, що не ввійшли до його статутного фонду, - 70 відсотків орендної плати до державного бюджету, 30 відсотків господарському товариству. У разі коли орендодавцем майна є державне підприємство, організація, орендна плата спрямовується: за окреме індивідуально визначене майно підприємства, організації (крім нерухомого) - підприємству, організації; за цілісний майновий комплекс структурного підрозділу підприємства, організації, нерухоме майно - 70 відсотків орендної плати підприємству, організації, 30 відсотків - до державного бюджету. У разі оренди закріпленого за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил, інших військових формувань рухомого та нерухомого військового майна орендна плата згідно із статтею 8 Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" ( 1076-14 ) спрямовується до державного бюджету. ( Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 158 ( 158-2001-п ) від 21.02.2001 ) ( Пункт 17 в редакції Постанов КМ N 699 ( 699-98-п ) від 18.05.98,N 75 ( 75-2000-п ) від 19.01.2000 ) Додаток 1 до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна  ОРЕНДНІ СТАВКИ за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств------------------------------------------------------------------ |Орендна |ставка, |відсотків |до залиш- |кової |вартості |основних |засобів------------------------------------------------------------------ Цілісні майнові комплекси державних підприємств: торгівлі, з організації концертно-видовищної 10діяльності, випуску та проведення лотерей харчової промисловості, ресторанів, з організації 8виставкової діяльності електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної 6промисловості, чорної металургії, зв'язку, швейноїпромисловості, громадського харчування (крімресторанів) нафтодобувної промисловості, лісового господарства, 5кольорової металургії морського і автомобільного транспорту, будівельних 4матеріалів, побутового обслуговування, машинобудуваннята металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я,легкої (крім швейної), паливної промисловості Інші об'єкти 3------------------------------------------------------------------( Методику доповнено додатком N 1 згідно з Постановою КМ N 699( 699-98-п ) від 18.05.98, із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ N 1171 ( 1171-99-п ) від 29.06.99, в редакціїПостанови КМ N 75 ( 75-2000-п ) від 19.01.2000 ) Додаток 2 до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 2000 р. N 75)  ОРЕНДНІ СТАВКИ за використання нерухомого майна------------------------------------------------------------------ |Орендна |ставка, |відсотків | до |вартості |нерухомого |майна, |визначеної |експертним |шляхом------------------------------------------------------------------ Використання орендарем нерухомого майна за цільовимпризначенням: розміщення нічних клубів, казино, інших закладів 20грального та шоу-бізнесу провадження концертної діяльності, розміщення 15туристичних агентств, пунктів обміну валюти, бірж,брокерських, маклерських і рекламних контор,комерційних банків, офісів брокерів, дилерів,авторемонтних майстерень, автозаправних станцій,ресторанів здійснення торгівлі непродовольчими товарами (крімтоварів дитячого асортименту) розміщення офісів нерезидентів України надання юридичних консультацій, консалтингових та 13нотаріальних послуг надання стоматологічних послуг 12 здійснення торгівлі продовольчими товарамипідакцизної групи розміщення офісів резидентів України 10 здійснення торгівлі продовольчими товарами (крім 8товарів підакцизної групи) провадження підприємницької діяльності в галузіохорони здоров'я розміщення виставок (крім книжкових та образотворчих) 7 розміщення підприємств громадського харчування (крім 5ресторанів, кафе і барів) виконання ремонтно-будівельних робіт розміщення закладів культури, кінотеатрів видання газет, розміщення теле- та радіокомпаній, 4,5інформаційних агентств здійснення торгівлі непродовольчими товарами дитячого 4асортименту здійснення книжкової торгівлі і торгівлі шкільнимприладдям (в частині площ, які використовуються з цієюметою) розміщення громадських організації, які не займаються 3комерційною діяльністю розміщення відділень Ощадбанку, що приймають платежівід населення, відділень поштового зв'язку розміщення закладів науки (крім бюджетних),майстерень художників, скульпторів, народних майстрів,членів інших творчих спілок провадження підприємницької діяльності у сфері 2надання комунальних, побутових послуг (крім послугавтосервісу) видання літературно-художніх, науково-технічних, 2дитячих газет і журналів (крім тих, для видання якихвстановлено орендну ставку у розмірі 1 відсотка) розміщення аптек, які самостійно виготовляють ліки(реалізують готові ліки) здійснення торгівлі продовольчими товарами дляпільгових категорій громадян (учасників ВеликоїВітчизняної війни, учасників ліквідації аварії наЧорнобильській АЕС, хворих на цукровий діабет,багатодітних сімей тощо) розміщення бібліотек, архівів здійснення торгівлі товарами дитячого харчування, 1розміщення молочних кухонь розміщення дитячих дошкільних виховних закладів,закладів освіти, спортивних закладів (для школярів істудентів) видання дитячих газет і журналів, співзасновникомяких є органи державної влади видання літературно-художніх, науково-технічнихжурналів, що виходять українською мовою,співзасновниками яких є органи державної влади розміщення фірмових магазинів вітчизняних промисловихпідприємств, крім тих, що виробляють товари підакцизноїгрупи організація дозвілля дітей та юнацтва у позаурочнийчас розміщення благодійних організацій, фондів,громадських організації інвалідів, ветеранів війни,праці, які не займаються комерційною діяльністю (вчастині площ, які використовуються з цією метою) розміщення закладів охорони здоров'я та соціальної 1допомоги (з частковим самофінансуванням)Інше використання нерухомого майна 10------------------------------------------------------------------ ---------------- Примітка. Орендні ставки для вітчизняних юридичних і фізичних осіб - суб'єктів малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність, застосовуються з коефіцієнтом 0,8.(Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 75 (75-2000-п) від 19.01.2000)

Соглашение о предоставлении услуг