Ваш город:

Держкомзем України Про розвиток ринку землі в Україні

Держкомзем " Про затвердження Інструкції про порядок видачі довідок-характеристик на об'єкти нерухомого майна, що знаходяться у власності юридичних та фізичних осіб та зареєстровані в бюро технічної інвентаризації"

 Н А К А З N 35 від 30.04.96 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 6 червня 1996 р. vd960430 vn35 за N 273/1298 Про затвердження Інструкції про порядок видачі довідок-характеристик на об'єкти нерухомого майна, що знаходяться у власності юридичних та фізичних осіб та зареєстровані в бюро технічної інвентаризації Відповідно до Правил державної реєстрації об'єктів нерухомогомайна, що знаходяться у власності юридичних та фізичних осіб,затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 13.12.95 р.N 56 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19.01.96 р.N 31/1056 ( z0031-96 ), та положень Інструкції про порядоквчинення нотаріальних дій нотаріусами України (п.п.50, 117),затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 14.06.94 р.N 18/5 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.07.94 р.за N 152/361 ( z0152-94 ), Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Інструкцію про порядок видачідовідок-характеристик на об'єкти нерухомого майна, що знаходятьсяу власності юридичних та фізичних осіб та зареєстровані в бюротехнічної інвентаризації (додається). 2. Інструкцію про порядок видачі довідок-характеристик нажилі будинки (домоволодіння) для подання в державні нотаріальніконтори, затверджену Міністерством житлово-комунальногогосподарства УРСР за погодженням з Міністерством юстиції УРСР07.10.77 р., вважати такою, що втратила чинність. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на Житловеуправління (Орловський). Перший заступник Голови Комітету Г.М.Семчук Затверджено наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 30.04.96 р. N 35 Інструкція про порядок видачі довідок-характеристик на об'єкти нерухомого майна, що знаходяться у власності юридичних та фізичних осіб та зареєстровані в бюро технічної інвентаризації 1. Загальні положення 1.1. Інструкція визначає порядок видачі довідок-характеристикна об'єкти нерухомого майна, що знаходяться у власності юридичнихта фізичних осіб. 1.2. Довідка-характеристика може бути видана тільки на тіоб'єкти нерухомого майна, що знаходяться у власності юридичних тафізичних осіб, стосовно яких проведено технічну інвентаризацію ідержавну реєстрацію у відповідному бюро технічної інвентаризації.Довідка-характеристика (додаток N 1) видається за рахунок коштіввласників нерухомого майна. 2. Порядок оформлення довідок-характеристик 2.1. Кожній видачі довідки-характеристики обов'язково передуєобстеження об'єктів нерухомості незалежно від того, коли булавидана попередня довідка-характеристика. 2.2. Довідка-характеристика видається на замовлення власниканерухомого майна або за його дорученням на підставі матеріалівінвентаризаційної справи з урахуванням всіх змін, виявлених приобстеженні об'єкта нерухомості, а також даних про його державнуреєстрацію в бюро технічної інвентаризації. 2.3. Довідка-характеристика для оформлення спадщини видаєтьсязгідно з письмовим запитом нотаріуса за рахунок коштівзацікавленої особи за даними технічної інвентаризації, проведеноїна найближчий до дня відкриття спадщини час, і ця дата вказуєтьсяв довідці. 2.4. Виявлені при обстеженні самовільно побудовані,прибудовані чи реконструйовані об'єкти нерухомого майна заносятьсяу довідку-характеристику. 2.5. Якщо власник, який звернувся задовідкою-характеристикою, подає відповідні документальніпідтвердження, що він не має відношення до самовільно побудованихчи реконструйованих об'єктів нерухомого майна, то ця обставинавказується у довідці-характеристиці. 2.6. В разі виявлених при обстеженні змін в об'єктінерухомого майна, внаслідок чого змінилась жила чи загальна площа,в довідці-характеристиці вказується номер і дата рішення місцевогооргану державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, напідставі якого зроблені побудова, добудова, перебудова,реконструкція. 2.7. При видачі довідки-характеристики на об'єкт, до якогоздійснена на підставі належно оформлених документів добудова,надбудова, або будується новий об'єкт, вказуються усі наявнібудівлі з їх характеристикою, процент готовності об'єктів, щобудуються, і номер та дата рішення місцевого органу державноївиконавчої влади, місцевого самоврядування, що дозволив цебудівництво. 2.8. Якщо один із співвласників об'єкта нерухомого майнавідчужує належну йому частку, в довідці-характеристиці вказуєтьсярозмір жилої (загальної) площі, що знаходиться в його власності, зрозшифруванням приміщень, будівель тощо. 2.9. При видачі довідки-характеристики для відчуження частинивід цілого об'єкта або частини від частини об'єкта бюро технічноїінвентаризації розраховує ідеальну частку об'єкта, щовідчужується, і в примітці вказує найменування і площу приміщень,що відчужуються, а також вартість і розмір ідеальної частки. 2.10. Ідеальні частки всіх співвласників у сумі повинніскладати одиницю. 2.11. У випадках, коли сума ідеальних часток складає величинубільше або менше одиниці, то довідка-характеристика видаєтьсяпісля уточнення ідеальних часток у встановленому чиннимзаконодавством порядку. 2.12. Якщо частина об'єкта нерухомого майна не зареєстрованав бюро технічної інвентаризації або не перереєстрована після зміниідеальних часток, то ця обставина відображається вдовідці-характеристиці. 2.13. У довідці-характеристиці для оформлення продажу,дарування, обміну, спадщини на квартиру в багатоповерховому чибагатоквартирному будинку вказується тільки власник (співвласники)квартири, правовстановлюючий документ і номер квартири. 2.14. При відчуженні незакінченого будівництва об'єкта абооформленні на нього спадщини, бюро технічної інвентаризаціївизначає вартість об'єкта, процент його готовності і на підставіцих даних видає спеціальну довідку (додаток N 2). 2.15. На прохання замовника бюро технічної інвентаризаціїможе провести експертну оцінку об'єкта нерухомого майна, якавказується у довідці-характеристиці. 2.16. У довідці-характеристиці на об'єкт нерухомого майна, щознаходиться у власності юридичної особи, а також на квартири вбагатоквартирному будинку вказується балансова вартість об'єктазгідно з довідкою власника. 3. Порядок заповнення і видачі довідок-характеристик 3.1. Лицьова сторона довідки-характеристики заповнюється заданими реєстрової книги про державну реєстрацію об'єктівнерухомого майна, де вказується: - назва юридичної особи, прізвище, ім'я та по батьковіфізичної особи, якій видається довідка-характеристика; - адреса об'єкта; - реєстраційний номер об'єкта; - назва юридичної особи, прізвище, ім'я та по батьковіфізичних осіб, які зареєстровані власниками об'єкта нерухомогомайна, та правовстановлюючі документи, що підтверджують правовласності; - часткова участь кожного співвласника в спільній власностіна об'єкт нерухомого майна. 3.2. Розділ довідки-характеристики "Коротка технічнахарактеристика" заповнюється на підставі наявних в бюро технічноїінвентаризації інвентаризаційних матеріалів, де вказуються: - відомості про земельну ділянку, на якій розташованийоб'єкт; - найменування будівель, споруд та їх літеровка; - матеріали стін кожної будівлі та споруди; - розмір жилої та нежилої площі; - вартість будівель і споруд за даними інвентаризації, у томучислі й самовільних з урахуванням діючої індексації; - процент зношеності. 3.3. Довідка-характеристика має бути виготовлена і повністюоформлена до дня, призначеного замовнику для її одержання, зурахуванням бажання замовника. Ця дата вказується в кутовомуштампі довідки-характеристики. 3.4. Довідка-характеристика підписується посадовою особою,яка її склала та керівником бюро технічної інвентаризації абоуповноваженою особою і скріплюється печаткою бюро. 3.5. Термін дії довідки-характеристики - 3 місяці з дня їївидачі. Додаток N 1 до Інструкції про порядок видачі довідок-характеристик на об'єкти нерухомого майна, що знаходяться у власності юридичних та фізичних осіб та зареєстровані в бюро технічної інвентаризації Дійсна протягом 3-х місяців Довідка-характеристика Видана ______________________________________________________ (назва юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові__________________________________________________________________ фізичної особи)для ______________________________________________________________про те що ________________________________________________________ (назва об'єкта)в місті, селі, селищі ________________ по вул/пров.пл.____________N _____________ зареєстровано в ______________ бюро технічноїінвентаризації в реєстровій книзі N ______ під реєстровим N ______за: ----------------------------------------------------------------- |NN|Назва юридичної особи, |Документи, що |Частки |Примітка | |пп|прізвище,ім'я та по |підтверджують | | | | |батькові фізичної особи|право власності| | | |--+-----------------------+---------------+--------+-----------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ----------------------------------------------------------------- ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Коротка технічна характеристика 1. Розташований на земельній ділянці площею ___________ кв.м.крім того лишки __________ кв.м. (рішення від ________ N_________)__________________________________________________________________ (найменування місцевого органу державної виконавчої влади,__________________________________________________________________ місцевого самоврядування)самовільно зайнятої землі площею ________________________ кв.м. 2. Будівлі та споруди ----------------------------------------------------------------- |Літер і |Назва |Матеріа-|Розмір |Вартість |Процент|Примітка| |номер за|будівель|ли стін |жилої |(інвента- |зносу | | |планом |та спо- |будівель|(нежи- |ризаційна,| | | |земель- |руд |та спо- |лої) |балансова,| | | |ної ді- | |руд |площі |експертна)| | | |лянки | | | | | | | |--------+--------+--------+--------+----------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------------------------------------------------------Всього вартість ___________________________ крб. (сума прописом)у тому числі побудовано самовільно _______________________________вартістю __________________________________ крб. (сума прописом)За заявою власника відчужуються ____________________________________________________________________________________________________ (приміщення, будівлі, споруди)жила площа ________________ кв.м., вартістю ________________________________________ крб., згідно з проведеним розрахунком складаютьідеальну частку ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Начальник бюро технічної інвентаризації _____________________ (підпис) М.П. Склав _____________________ (прізвище, ініціали) Додаток N 2 до Інструкції про порядок видачі довідок-характеристик на об'єкти нерухомого майна, що знаходяться у власності юридичних та фізичних осіб та зареєстровані в бюро технічної інвентаризації Довідка Видана ________________________________________________________________________________________________________________________ (назва юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові__________________________________________________________________ фізичної особи)в тому, що готовність незавершеного будівництва об'єкта нерухомогомайна, що знаходиться в місті, селищі, селі ______________________по вул.(пров.) _______________________ N _________________________складає __________ відсотків і його вартість з урахуванням діючоїіндексації становить _______________________________________________________________________________________________________________ Крім того на земельній ділянці знаходяться ____________________________________________________________________________________ (будівлі, споруди)__________________________________________________________________вартістю ___________________________________________________________________________________________________________________________ (з урахуванням діючої індексації) Довідка видана для подання в __________________________________________________________________________________________________ Начальник бюро технічної інвентаризації _________ ______________________ (підпис) (прізвище, ініціали) М.П. Склав ____________________ (прізвище, ініціали)

Соглашение о предоставлении услуг